جمعه, 12 آذر 1400
  • ساعت : ۱۲:۳۶:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 
  • کد خبر : ۸۷۶۸۸
پیشگیری از بیماری های منتقله بین انسان و حیوان
پیام های بهداشتی پیشگیری از بیماری های منتقله انسان و حیوان
روز ملی" مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان"

پیام های اطلاع رسانی روز ملی" مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان"

بیماری سالک

یک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان و بومی در کشور می باشد که به صورت زخم پوستی تظاهر می کند. -

راه های مقابله :

زباله ها که محل تكثیر پشه و جلب موش و سگ به محیط مسكونی می شود را به طور بهداشتی دفع نمایند. -

در مناطق بومی بیماری سالک نصب توری به پنجره ها و استفاده از پشه بند بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلاء به سالک مهم است .

اکر در مناطق با شیوع بالای سالک زندگی می کنید لباس های پوشیده و روشن بپوشید مواد دورکننده حشرات استفاده نمایید .

بیماری هاری

این بیماری از طریق حیوان گزیدگی به انسان منتقل می شود

- از آزار و تحریک حیوانات بپرهیزید چون در صورت گزش بروز حیوالن گزیدگی ، احتمال ابتال به هاری وجود دارد .

- از تماس کودکان با حیوانات جلوگیری کنید .

- در صورت نگهداری سگ و گربه، نسبت به واکسیناسیون آنها اقدام کنید .

- با قلاده گذاری و مهار سگها می توان از صدمه به مردم پیشگیری کرد .

- در صورت بروز هر گونه حیوان گزیدگی جراحات حاصله را با آب و صابون به مدت 51 دقیقه شستشو داده و جهت دریافت خدمات پیشگیری از هاری به نزدیكترین مرکز بهداشتی درمانی جهت اقدامات بعدی مراجعه نمایید .

- هرگونه تغییر در رفتار و عادات حیوانات خانگی) بویژه بروز رفتارهای تهاجمی ( مشكوک به بیماری هاری است .

موارد مهم برای عدم ابتلاء به بیماری های قابل انتقال از حیوانات

دام زنده را از میادین عرضه مجاز تحت نظر سازمان دامپزشكی خریداری کنند.

- ذبح دام را صرفا در کشتارگاه ها تحت نظارت ادارات کل دامپزشكی انجام دهند و به هیچ عنوان دام را در منازل و معابر عمومی ذبح نكنند.

- به هیچ وجه دامی را که دارای عالئم بیماری و ناخوشی است ذبح و مصرف نكنند.

- از تهیه وخرید گوشت های عرضه شده درمعابر وجاده ها پرهیز نمائید

- از مصرف جگرخام وگوشت های نیم پز پرهیزنمائید برای پیشگیری از مارگزیدگی نسبت به نوسازی خانه های قدیمی اقدام نمایید نخاله ها و باقیمانده های ساختمانی را در منزل نگه داری نكنید

عوامل مهم در جلوگیری از گزیدگی حشرات و خزندگان

احتیاط در پوشیدن لباس و کفش در مناطق مار وعقرب خیز

  از تخت های بلند و پایه دار و گذاشتن پایه های تخت در قوطی یا ظرف اب استفاده گردد.

از فرو بردن دست در النه های پرندگان به خصوص کودکان جلوگیری شود

کشاورزان و کارگران در کشتزار ها از دستكش زخیم استفاده نمایند

احتیاط در بیرون آوردن میوه از صندوق های میوه 

در مناطق عقرب خیز در صورت گزش توسط مار و عقر ب محل گزش را با آب وصابون شسته داده و محل گزیدگی را با پارچه تمیز بپوشانید وآرامش خود را حفظ نمایید به علت ایجاد تورم در ناحیه گزش وسایلی مانند : انگشتر و ساعت .....را دربیاورید و به نزدیكترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

پیام های روز ملی" مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان"

در مسافرت یا گردش در جنگل ها، پارکهـا یـا کوهـستان هـایی کـه ممكن است زیستگاه مار باشند، کوله پشتی و لباس هـا را نبایـد روی زمین رها کرد.

هنگام دوباره پوشیدن کفش ها، باید داخل آنها را به دقت جستجو کرد. بـا پوشـیدن کفش های مناسب )مانند چكمه و پوتین( و جـوراب هـای ضخیم از خود محافظت کنید

ازدست بردن به زیر توده های سنگ یا داخل توده های علـف اجتنـاب کنید؛ زیرا در بسیاری موارد، آشیانة مارها در این نوع مكان ها است.

پیش از ورود به مكانهای خنک وسایه دار، مانند شكاف کوه ها، غارها، نشستن روی سنگ های کنار چشمه هـا و زیـرشاخة درختان، باید از نبود مار مطمئن شوید.

منبع خبر از سایت دانشگاه :

 https://abzums.ac.ir/fa-IR/DouranPortal/1/news/view/15289/87684/Staging

 

تیر 1400

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0